top of page
  • Фото автораJavid Karimov

Hazır regular expressions şablonları


Bu blogda siz kodlaşdırma zamanı istifadə edə biləcəyiniz hazır regular expressions siyahısı ilə tanış ola bilərsiniz


Login yoxlamaq üçün:
1^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9-_\.]{1,20}$

Rus və ingilis hərfləri və rəqəmlərin yoxlanılması üçün:
1^[а-яА-ЯёЁa-zA-Z0-9]+$

Saytın domen adının yoxlanması üçün:
1/^(http|https|ftp)://([A-Z0-9][A-Z0-9_-]*(?:.[A-Z0-9][A-Z0-9_-]*)+):?(d+)?/?/i

MD-5 hash yoxlanılması üçün:
1/^[a-f0-9]{32}$/

16lıq rəng kodunun yoxlanılması üçün:
1/^#(?:(?:[a-fd]{3}){1,2})$/i

IPv4 ünvanın yoxlanılması üçün:
1((25[0-5]|2[0-4]\d|[01]?\d\d?)\.){3}(25[0-5]|2[0-4]\d|[01]?\d\d?)

IPv6 ünvanın yoxlanılması:
1((^|:)([0-9a-fA-F]{0,4})){1,8}$

MAC-address yoxlanılması:
1([0-9a-fA-F]{2}([:-]|$)){6}$|([0-9a-fA-F]{4}([.]|$)){3}

YYYY-MM-DD formatda tarixin yoxlanılması:
1[0-9]{4}-(0[1-9]|1[012])-(0[1-9]|1[0-9]|2[0-9]|3[01])

DD/MM/YYYY formatda tarixin yoxlanılması:
1(0[1-9]|[12][0-9]|3[01])[- /.](0[1-9]|1[012])[- /.](19|20)\d\d

HH:MM:SS formatda vaxtın yoxlanılması
1^([0-1]\d|2[0-3])(:[0-5]\d){2}$

Aşağıda isə kodun yazılma forması qeyd olunmuşdur:if (preg_match('/^[a-f0-9]{32}$/', $md5)){
    echo 'MD5 в порядке';
} else {
    echo 'MD5 имеет недопустимый формат';
}


7 просмотров0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все
bottom of page